Polityka Prywatności – klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisów internetowych lub usług dostępnych za ich pośrednictwem

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest InfoConsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 2/36, 00-131 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000348016, NIP 5252470392, REGON 142170628, o kapitale zakładowym 1.218.000,00 zł.

2. Kontakt:

We wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: .

3. Cele przetwarzania

Twoje dane osobowe są/będą przez nas przetwarzane w następujących celach:

 1. bieżącej komunikacji z nami, co stanowi uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
 2. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
 3. spełnienia obowiązków podatkowych i składkowych (art. 6 ust. 1 lit c RODO),
 4. badania opinii na nasz temat (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 5. spełnienia obowiązków wynikających z RODO (art. 6 ust. 1 lit c RODO) np. w celu wykazania spełnienia obowiązku informacyjnego,
 6. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
 7. do celów marketingu oferowanych przez nas produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

4. Odbiorcy:

Twoje dane będą udostępniane naszym podwykonawcom, którzy będą je przetwarzać na nasze polecenie np. firmom prawniczym, audytorom, firmie hostingowej, zewnętrznym księgowym, kurierom, Poczcie Polskiej S.A, innym firmom transportowym, bankom, a także właściwym organom państwowym na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe mogą być także przekazywane pomiędzy spółkami z Grupy na podstawie umowy o współadministrowanie. W skład spółek z Grupy wchodzą: InfoConsulting Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 2/36, 00-131 Warszawa, InfoConsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 2/36, 00-131 Warszawa, InfoConsulting Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 2/36, 00-131 Warszawa, InfoConsulting Advisory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 2/36, 00-131 Warszawa oraz InfoSourcing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 2/36, 00-131 Warszawa. Odbiorcami danych są również upoważnione osoby, którymi spółki Grupy stale posługują się do realizowania swoich zadań (pracownicy i współpracownicy).

5. Okres przechowywania:

Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia obowiązywania umowy bądź do czasu wniesienia sprzeciwu – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej. Później Administrator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia roszczeń.

6. Twoje prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania / uzupełnienia danych,
 3. prawo do usunięcia danych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Obowiązek podania danych:

Podanie przez Ciebie danych osobowych stanowi warunek zawarcia umowy, a w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celach podatkowych i składkowych obowiązek prawny, natomiast w pozostałym zakresie jest warunkiem realizacji przez administratora jego uzasadnionego interesu.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.

Jesteśmy otwarci na sugestie odnośnie poprawy bezpieczeństwa danych osobowych. Prosimy o kierowanie ich na adres .